Pooja List

Please Scan and pay for any pooja offered, and cite the transaction no. for future reference.


Mruthyunjaya Homa ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ ºÉÆêÀÄ 4,001/-
Navagraha Homa £ÀªÀUÀæºÀ ºÉÆêÀÄ 6,001/-
Atharva Ganapathi Homa CxÀªÀð UÀt¥Àw ºÉÆêÀÄ 2,501/-
Sudarshana Homa ¸ÀÄzÀ±Àð£À ºÉÆêÀÄ 4,001/-
Individual Chandika Homa ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ZÀArPÁ ºÉÆêÀÄ 50,001/-
Individual Guruthi Pooja ªÉÊAiÀÄQÛPÀ UÀÄgÀÄy ºÉÆêÀÄ 50,001/-
Dhanvanthri Homa zsÀ£ÀéAvÀj ºÉÆêÀÄ 4,001/-
Nithya Ganapathi Homa ¤vÀå UÀt¥Àw ºÉÆêÀÄ 501/-
Ashtadravya Mahaganapathi Homa CµÀÖzÀæªÀå ªÀĺÁUÀt¥Àw ºÉÆêÀÄ 8,001/-
Chandika Homa ZÀArPÁ ºÉÆêÀÄ 1,001/-
Individual Pratyangari Homa ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¥ÀævÀåAUÀj ºÉÆêÀÄ 50,001/-